Βαβυλῶνος
Englishman's Concordance
Βαβυλῶνος (Babylōnos) — 5 Occurrences

Matthew 1:11 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
NAS: of the deportation to Babylon.
KJV: they were carried away to Babylon:
INT: of the deportation to Babylon

Matthew 1:12 N-GFS
GRK: τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν
NAS: the deportation to Babylon: Jeconiah
KJV: they were brought to Babylon, Jechonias
INT: the deportation to Babylon Jechoniah was father of

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to the deportation to Babylon, fourteen
KJV: the carrying away into Babylon [are] fourteen
INT: the deportation to Babylon generations fourteen

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ
NAS: and from the deportation to Babylon to the Messiah,
KJV: the carrying away into Babylon unto
INT: the deportation to Babylon to the

Acts 7:43 N-GFS
GRK: ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος
NAS: WILL REMOVE YOU BEYOND BABYLON.'
KJV: away beyond Babylon.
INT: you beyond Babylon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page