John 6:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
4160 [e]Ποιήσατε
Poiēsate
MakeV-AMA-2P
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
444 [e]ἀνθρώπους
anthrōpous
menN-AMP
377 [e]ἀναπεσεῖν.
anapesein
to recline.V-ANA
1510 [e]ἦν
ēn
There wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
5528 [e]χόρτος
chortos
grassN-NMS
4183 [e]πολὺς
polys
muchAdj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5117 [e]τόπῳ.
topō
place.N-DMS
377 [e]ἀνέπεσαν
anepesan
ReclinedV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
435 [e]ἄνδρες
andres
men,N-NMP
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
706 [e]ἀριθμὸν
arithmon
numberN-AMS
5613 [e]ὡς
hōs
aboutAdv
4000 [e]πεντακισχίλιοι.
pentakischilioi
five thousand.Adj-NMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. Ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. Ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν· ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι

John 6:10 Hebrew Bible
ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר׃

John 6:10 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܒܕܘ ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܤܬܡܟܘܢ ܥܤܒܐ ܕܝܢ ܤܓܝ ܗܘܐ ܒܗ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ ܘܐܤܬܡܟܘ ܓܒܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus said, "Have the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

King James Bible
And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, so they sat down. The men numbered about 5,000.
Treasury of Scripture Knowledge

Make.

Matthew 14:18,19 He said, Bring them here to me…

Matthew 15:35,36 And he commanded the multitude to sit down on the ground…

Mark 6:39-41 And he commanded them to make all sit down by companies on the green grass…

Mark 8:6,7 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took …

Luke 9:14-16 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, …

Now. No wonder, since it was the spring, being near the passover; and, from the plenty of grass, it would be a place much more suitable to the purpose. This circumstance, says Dr. Paley, is plainly the remark of an eye-witness.

Links
John 6:10John 6:10 NIVJohn 6:10 NLTJohn 6:10 ESVJohn 6:10 NASBJohn 6:10 KJVJohn 6:10 Bible AppsJohn 6:10 Biblia ParalelaJohn 6:10 Chinese BibleJohn 6:10 French BibleJohn 6:10 German Bibledharkness.info
John 6:9
Top of Page
Top of Page